KRUITBOSCH & DE WEERD

Home  l Over ons l Openingstijden  l Contact  l Route  l Downloads l Koopjeshoek l Sitemap

 

Home

Automaterialen

Telecom

Nokia

Inbouw

Brandpreventie

Reparatie div.

Flextubo

 

 

Elektrische arbeidsmiddelen keuren
NEN3140

Arbeidsmiddelen zoals gereedschappen, machines en installaties, mogen op de werkplek geen gevaar opleveren voor uw werknemers. Daarom moet u deze arbeidsmiddelen periodiek (laten) keuren.

Arbowet
De keuring (artikel 7.4a, derde lid) voor tijdige opsporing van slijtage, veroudering of verslechtering moet periodiek plaatsvinden. Met zo'n terugkerende keuring en de eventuele beproevingstest kan tevens worden nagegaan of er voldoende onderhoud wordt gepleegd, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden.

In de toelichting van het Arbobesluit is minimaal één keuring per jaar als richtsnoer gegeven. Het is raadzaam om de uitkomsten van de risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E), die in het kader van het Arbobeleid wordt gemaakt, te betrekken bij het bepalen van de keuringsfrequentie voor elk arbeidsmiddel dat in gebruik is.

VCA/ISO
Ook buiten de wetgeving om kunt u geconfronteerd worden met de eis dat uw appara
tuur gekeurd moet zijn. De belangrijkste voorbeelden zijn de kwaliteitssystemen, zoals VCA en ISO die keuring als eis stellen voor certificering. Ook in de polisvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij kan het zijn dat deze eis is opgenomen.

NEN3140
De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebeid van elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140. Aan deze inspectie worden de volgende eisen gesteld:

·         Een visuele controle;

·         Een controle door meting of beproeving;

·         Een registratie moet worden bijgehouden;

·         De inspectie moet aantoonbaar zijn;

·         Voor de gebruiker moet duidelijk zijn dat het te gebruiken gereedschap veilig is. 

Handhaving
De handhaving van de wetgeving voor elektrische arbeidsmiddelen ligt bij de Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie). Tijdens reguliere inspectiebezoeken en tijdens onderzoeken naar aanleiding van ongevallen kan de machineveiligheid en elektrische veiligheid worden meegenomen in de onderzoeken. Bij constatering van overtredingen heeft de Inspectie SZW de bevoegdheid om boetes op te leggen.

Op de website Zelfinspectie.nl heeft de Inspectie SZW een tool gepubliceerd waarmee per wetsartikel  uit het Arbeidsomstandighedenbesluit bepaald kan worden wat de boete bij overtreding is (boetelijst per 1 januari 2017).

Uiteraard dient het doel van de keuringen te zijn dat werknemers met veilige arbeidsmiddelen kunnen werken en niet het voorkomen van boetes.
Hierbij volgt een overzicht van veel voorkomende overtredingen met de bijbehorende boetebedragen. Wij hebben hier slechts enkele artikelen gekozen: Boetelijst_Inspectie_SZW.pdf

Kruitbosch & de Weerd
Wij hebben gecertifieerd personeel  en testapparatuur in huis om u te ontzorgen wat betreft NEN3140 keuring. U ontvangt na inspectie een rapport met alle visuele- en testgegevens. De machines worden genummerd naar ons of naar uw eigen systeem en voorzien van een sticker

Voor direct contact over keuringen kunt u bellen naar Wim Paalman met het nummer 0570-661783.
 

ARBO besluit artikel 7.4
Arbo portaal/keuren
Risico-inventaristie & -evaluatie (RI&E)

 

 

Start

 WvBP

Home  l Over ons l Openingstijden  l Contact  l Route  l Downloads l Koopjeshoek l Sitemap

copyright 2010 Kruitbosch & de Weerd